Udržitelný rozvoj Nové Zbrojovky vždy až na prvním místě. Prestižní certifikace BREEAM Communities doputovala za námi do Brna! 

Kolik tváří má udržitelnost? Často skloňovaná trvalá udržitelnost je mnohdy chápána především v ekologickém kontextu. Ano, zde také má svůj původ a jde o velmi významnou součást celého tématu. Udržitelnost má však mnohem víc podob od materiálové, demografické, sociální až po energetickou či ekonomickou. Jak takto širokou oblast popsat a hodnotit? K tomu slouží mezinárodně uznávaná britská metoda BREEAM Communities, která se zabývá všemi těmito aspekty projektu. Po splnění desítek komplexních požadavků, které musí jít zpravidla nad rámec obvyklých předpisů a standardů, je možné projekt nechat prověřit, zkontrolovat a získat certifikaci. Pro tuto cestu jsme se pod odborným vedením poradenskou firmou CEVRE Consultants rozhodli. Nyní můžeme s hrdostí oznámit, že Nová Zbrojovka jako první městská čtvrť v České republice, zahrnující rezidenční, kancelářské a obchodní prostory včetně občanské a veřejné vybavenosti, získala interim certifikaci BREEAM Communities.

 

Celosvětově uznávaný „průkaz udržitelnosti“ BREEAM

Ale pěkně od začátku. Co že to ten BREEAM nebo chcete-li „Building Research Establishment Environmental Assessment Method“ vlastně je? Jde o propracovaný a vědecky podložený systém hodnocení vlivu staveb na životní prostředí s cílem zajištění trvalé udržitelnosti. Tvůrcem této multikriteriální analýzy je britská organizace BRE, která v oblasti stavební vědy a výzkumu působí již více než 100 let. BREEAM, který původně vznikl jako výzkumný univerzitní projekt, dosáhl počátkem 90. let formátu certifikačního systému a jde tedy o nejstarší certifikaci v dané oblasti, z jejíchž principů vychází například i americká alternativa certifikace LEED. Jedná se o nejrozšířenější systém hodnocení v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov a představuje prestižní ocenění, které slouží k porovnání kvality budov napříč celým světem. 

 

          

                                                                                                Masterplan Nové Zbrojovky 

 

Není BREEAM jako BREEAM 

V České republice odstartoval BREEAM boom v roce 2012 a aktuálně je zde dostupných několik verzí BREEAM protokolů. Nejznámější z nich je BREEAM New Construction, který se zaměřuje na projektování, výstavbu a uvedení nových budov do provozu. Je využíván především pro administrativní a průmyslové budovy, ale prosazuje se i u bytových projektů. 

Dosud nevyužitou verzí certifikace u nás byl však právě BREEAM Communities, komplexní varianta certifikace specifická pro projekty velkého rozsahu, která byla jako stvořená pro multifunkční projekt nové městské čtvrti, kterým je Nová Zbrojovka. 

BREEAM Communities je metoda, jak zajistit, že velké rozvojové projekty jsou navrženy tak, aby byly ohleduplné k lidem, životnímu prostředí a zároveň pomohly rozvíjet okolí i ekonomicky. Pomáhá hodnotit, jak dobře plány splňují kritéria udržitelnosti, a podporuje spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami. Zabývá se tedy například efektivním využíváním energie a vody, promyšleným vysazováním zeleně, opatřeními zajišťující zvýšení druhové pestrosti živočichů a rostlin v místě projektu, řeší vytvoření potřebných pracovních míst a ekonomických aktivit, udržitelnou formu dopravy i způsob, jakým projekt spolupracuje s místní komunitou, městem Brnem a spoustu dalších kritérií.

Protože se jednalo v České republice o pilotní použití BREEAM certifikace, museli jsme si prošlapat vlastní cestu a aplikovat britskou verzi protokolu do našeho právního prostředí, což celý proces výrazně ztížilo a prodloužilo. Díky podpoře společnosti CEVRE Consultants jsme však v říjnu loňského roku certifikaci získali a zároveň pomohli otevřít cestu pro další podobné projekty, které mohou na této práci stavět.

„BREEAM Communities je opravdu specialita, na celém světě je méně než 70 projektů, které získaly tento certifikát,“ přibližuje Jakub Voleš, senior konzultant společnosti CEVRE, který se na environmentální a energetické koncepci Nové Zbrojovky podílí dlouhodobě. „Nová Zbrojovka jako vznikající městská čtvrť je prvním projektem v České republice, který využije celý potenciál této certifikace. Stává se tak vzorem pro hodnocení dalších podobných projektů prostřednictvím Communities analýzy. Naše role průkopníků je sice náročná a velmi zavazující, ale zároveň smysluplná a naplňující, doplňuje Jakub Voleš, který je jednou z mála osob v Evropě s autorizací pro BREEAM Communities.

 

2 roky práce, 18 členů týmu, 11 studií o 872 stranách 

Pravda, tohle by mohlo někoho odradit. Ale my jsme měli jasno. Naše vize Nové Zbrojovky je v souladu se standardy, tedy spíše nadstandardy, které definuje certifikace BREEAM, takže pro nás byla tato cesta jasnou volbou a zároveň výzvou. 

Certifikací získává Nová Zbrojovka mimo jiné konkurenční výhodu na trhu s nemovitostmi. Pro potenciální investory, zákazníky a uživatele je totiž důkazem, že stavebník přistupuje zodpovědně k životnímu prostředí a zároveň vytváří skvělé místo pro život,“ vysvětluje Nela Kadaníková, projektová manažerka Nové Zbrojovky. „Přínosem je nejen výhodnější financování, které banky certifikovaným nemovitostem poskytují, ale také například výrazné snížení provozních nákladů pro uživatele díky nízkoenergetickému řešení budov,“ popisuje některé ze zásadních přínosů zvoleného postupu Nela Kadaníková. 

Tohle je jen špička ledovce, pojďme víc do detailu a zmiňme, jaká kritéria BREEAM Communities hodnotí a co nadstandardního Nová Zbrojovka nabídne. 

  

Detaily bytových bloků

Úspora energie o 20 %, snížení emisí CO₂ o 25 % a spotřeby stavebního materiálu o 38 %. Tak jo!

Při plánování rozvoje Nové Zbrojovky využíváme participativní plánování projektu, které vychází z faktu, že skutečnými znalci místa jsou jeho každodenní uživatelé, místní komunita. Z toho také vycházíme a dialogem s obyvateli a ostatními zúčastněnými subjekty jsme schopni identifikovat tematické priority obyvatel, co je zajímá, co by v místě vzniku nové městské čtvrti chtěli či potřebovali a vytvořit tak čtvrť, která plnohodnotně doplní a naváže na své nejbližší okolí. 

Energetická strategie si bere za cíl vybrat řešení, která minimalizují provozní spotřebu energie a v důsledku povedou ke snížení emisí oxidu uhličitého. Naším řešením vycházejícím mimo jiné z využití alternativních zdrojů energie prostřednictvím fotovoltaiky nebo napojením projektu přímo na brněnské teplárny tak ušetříme 20 % primární energie oproti referenční  budově bez využití těchto benefitů. 

A pak tu máme aktuální téma snižování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, ať už jde o provozní CO₂ ze spotřeby energie v budově nebo CO₂ svázané se samotnou výstavbou. V rámci této studie jsme hodnotili možnost zachování a využití stávajících budov. I přes vyšší náklady potřebné k rekonstrukci ve srovnání s výstavbou budov nových jsme se rozhodli pro ponechání 4 budov zásadních i z pohledu zachování historického odkazu. Spolu s rozhodnutím o maximálním využití materiálu z demolic včetně jeho zpracování přímo v Nové Zbrojovce a výběru ekologicky odpovědných stavebních materiálů jsme schopni snížit emise CO₂ o 25 % a spotřebu stavebního materiálu o 38 %. A tím zdaleka nekončíme!

Dvouhektarový sportovně relaxační park podél Svitavy
Aplikace zeleně v rámci bytových bloků 

Dalším tématem, které BREEAM Communities certifikace sleduje, je nakládání s dešťovou vodou. Díky prvkům modrozelené infrastruktury můžeme zajistit, že všechna voda, která na Novou Zbrojovku naprší, se zde také vsákne a vypaří. Množství vsáknuté dešťové vody se tímto opatřením zvýší o 70 % a odtok vody klesne o 25 % ve srovnání s tradičním městským prostředím.

Toto byla jen malá ochutnávka témat, které zahrnuje analýza BREEAM Communities, je jasné, že výsledky studií popsaných na 872 stranách nestlačíme do jednoho článku. Jde o témata, která jsou pro nás zásadní, protože určují podobu a kvalitu Nové Zbrojovky, zaslouží si tedy svůj prostor a můžete se těšit na pokračování v jednom z dalších článků. Rádi vás v něm provedeme záměry a výsledky zmíněných 11 studií definujících jednotlivá kritéria udržitelnosti, které Nová Zbrojovka splňuje. 

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com